Kerekerdő Alapítvány
www.kerekerdo.org
Rólunk Elérhetőségeink Partnereink Információk Rendezvényeink Szolgáltatásaink
Alapító okirat

 Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

(lezárva 2007. október 22. napján)

 

KEREKERDŐ ALAPÍTVÁNY

létrehozásáról

 

I. Alapító:

 

Regionális Szellemi Forrásközpont Alapítvány

 székhelye: 9700 Szombathely Széll Kálmán u.5.

 

 

Az alapító kijelenti, hogy a III.pontban megjelölt tartós, közérdekű célra hozza létre az alapítványt, amely magánalapítvány.

 

 

II. Az Alapítvány neve:

 

“Kerekerdő” A l a p í t v á n y

 

angolul: Deep Forest Fundation

németül: Tiefer Wald Stiftung

 

pecsétje: Fektetett ellipszis, belül a két legtávolabbi ponton egymással szemben egy-egy csillag, felül „Kerekerdő Alapítvány” felirat, alul „Szombathely” felirat. Az ellipszis közepén vénic szil falevél sötét foltszerű rajza benne három egymás kezét fogó világos gyerekfigura vonalas rajza

          

közhasznúsági fokozata: közhasznú alapítvány

 

 

III. Az Alapítvány célja:

 

Támogat minden olyan kezdeményezést, tevékenységet és programot, mely a természet és az emberi környezet védelmét és a környezeti kultúra fejlesztését szolgálja.

 

1. Elősegíti a természetes biológiai sokféleség (biodiverzitás) és a természeti értékek megismerését, feltárását, számbavételét, megőrzését, fenntartását, helyreállítását és bemutatását.

Támogat minden olyan tevékenységet, mely a természet és az emberi környezet (boiszféra) állapotának felmérésére, állapotváltozásainak figyelemmel kísérésére, a károsító tényezők feltárására, mérséklésére és megszűntetésére irányul.

 

2. Elősegíti a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásban a tartamosság és a fenntartható fejlődés elveinek érvényesülését. Támogatja természetkímélő és környezetbarát módszerek, eljárások és technológiák kifejlesztését, kipróbálását, alkalmazását és terjesztését.

Támogatja környezetbarát termékek és természetes anyagból készülő termékek kifejlesztését, gyártását, terjesztését.

Elősegíti a hagyományos népi építészet emlékeinek fennmaradását, a táji jellegzetességek továbbélését a környezettel harmonizáló építészet megerősödését.

Figyelemmel kíséri a régészeti értékek és lelőhelyek sorsát, törekszik ezek megóvására és megismertetésére.

 

3. Segíti azon személyek, szervezetek és intézmények munkáját, melyek a környezeti tudatosság, tudás,attitűdök, készségek és a résztvétel igényének kialakítását, fejlesztését és terjesztését szolgálják.

Támogat minden olyan kezdeményezést, tevékenységet és programot, mely elősegíti a környezeti ismeretek, értékek, viselkedésformák, elkötelezettségek és a környezetvédelmi készségek elsajátítását. Elősegíti a környezeti nevelés módszertanának fejlesztését és terjesztését.

 

4. Támogatja a környezeti problémákkal kapcsolatos információáramlás fejlesztését és fokozását, a minél szélesebb nyilvánosság megteremtését.

Sokoldalúan együttműködik a magyarországi és a határon túli természetkutató, környezet -és természetvédelmi és a környezeti neveléssel foglalkozó intézetekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel, közművelődési, közgyűjteményi és közoktatási intézményhálózattal, vállalkozókkal és gazdálkodó szervezetekkel.

Elősegíti a természet és az emberi környezet védelmével és a környezeti neveléssel foglalkozó személye, szakemberek és szervezetek közötti kapcsolatok kialakulását, fejlszetését, a konfliktusok feloldását és együttműködések létrejöttét.

 

IV. Az Alapítvány feladata:

 

Az Alapítvány – az 1997. évi CLVI. Törvénnyel összhangban –közhasznú tevékenységet folytat az alábbiakban felsorolt területeken; ezek egy részével olyan közfeladatot lát el, amelyről állami szervnek, vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia (zárójelben a szóban forgó közfeladatokról rendelkező jogszabályok, ill a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Törvény (a következőkben Kszt) 26 § (c)  pontjában felsorolt cél szerinti tevékenységek között a megfelelő hivatkozás):

 

1.      Tudományos tevékenység, kutatás (Kszt 26 §  c (3));

2.      Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1993. Évi LXXIX. Tv.; Kszt 26 § c (4));

3.      Kulturális tevékenység (Kszt 26 § c (5));

4.      A kulturális örökség megóvása (1997. évi CXL tv.; Kszt 26 § c (6))

5.      Műemlékvédelem (1997. Évi LIV. És LXXVIII. tv.; és a LXXVIII tv; Kszt 26 § c (7))

6.      Természetvédelem, állatvédelem  (1996. évi LIII. tv  és LIV. tv. 1998. évi XXVIII tv.; Kszt 26 § c (8); 

7.      Környezetvédelem (1995. Évi LIII. tv. Kszt 26. § c (9))

 

V. Az Alapítvány tevékenysége:

 

1.      Természetkutató programokat, akciókat, expedíciókat szervez, ehhez szükséges eszközöket szerez be és állít elő, természetkutató intézményeket és bázisokat létesít és működtet.

2.      A természeti értékek számbavétele érdekében adatgyűjtést végez, adatbázisokat létesít és működtet.

3.      A természetes biológiai sokféleség megőrzése érdekében felméri és számba veszi azokat a területeket, melyek egy ökológiai hálózat részeként szóba jöhetnek.

4.      Esettanulmányokat, környezettanulmányokat, környezeti hatásvizsgálatokat, természetvédelmi kezelési terveket, rekonstrukciós és rekultivációs terveket készít.

5.      Felméri egy-egy kistáj népi építészetének jellegzetes, ma is élő példáit, útmutatókat, ajánlásokat dolgoz ki az új építkezők számára.

6.      Természetes élőhelyeket alakít ki (élő hely rekonstrukció) és tart fenn. Természetvédelmi kezelést végez. Rekultivációs munkákat bonyolít le.

7.      Természetszerű és természetkímélő gazdálkodási módszereket fejleszt ki, kísérleti területeket alakít ki és tart fenn különös tekintettel az erdő-, víz-, gyep- és nádgazdálkodásra.

8.      A természeti értékek bemutatása érdekében oktató bázisokat, erdei iskolákat, bemutatóhelyeket, tanösvényeket és egyéb tájékoztató, ismeretterjesztő létesítményeket és eszközöket hoz létre, tart fenn és működtet, kiadványokat szerkeszt, ad ki és terjeszt.

9.      Környezet- és természetvédelmi információkat gyűjt és szolgáltat, ill. ezeknek nyilvánosságot teremt.

10.   Lehetőség szerint ösztöndíjakat ad és pályázatokat ír ki.

11.   A környezeti kultúra fejlesztése érdekében feltárja és gyűjti a magyar és a határokon túli népek kultúrájában fellelhető olyan ismereteket, tapasztalatokat, melyekből a ma emberisége meríthet.

12.   A környezeti kultúra fejlesztése érdekében részt vesz a hagyományos népi kultúra értékeinek felelevenítésében és terjesztésében.

13.   A természeti értékek és a környezetvédelmi problémák bemutatása ill. az iskolás korosztály környezeti nevelése érdekében klubokat, szakköröket hoz létre és működtet, vetélkedőket, akciókat, túrákat, terepgyakorlatokat, tanulmányutakat, táborokat, erdei iskolai programokat, előadássorozatokat, konferenciákat és egyéb programokat szervez és bonyolít le.

14.   Tevékenyen részt vesz a természetkutatás, a környezet- és természetvédelem, az ismeretterjesztés és a környezet- és természetvédelem területén kiemelkedő tevékenységet végzett neves személyiségek életművének megőrzésében, továbbfejlesztésében és bemutatásában. A ma élők munkájának elismerésére díjakat, kitűntetéseket létesít és adományoz.

15.   Tevékenyen részt vesz a természetkutatás, a környezet- és természetvédelem valamint a környezeti nevelés jeles napjainak megünneplésében.

 

 

VI. Az alapítvány céljára rendelt vagyon:

 

20.000,-Ft azaz Húszezer forint összegű készpénz, amely összeget az alapító az alapítvány CREDITANSTALT Rt. (1054 Budapest Akadémia u.17, számlavezető fiók: Szombathely Kőszegi u.30-32) 10990005-00000008-44450001.számú számláján helyezett el

Az alapítvány külföldi pénzeszközeit devizában is tarthatja, amelyet a számlavezető pénzintézetnél nyitott devizaszámlán tart.

 

 

VII. Az alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználásának módja:

 

A IV. pontban meghatározott tőke valamint annak hozadéka és az e potban megjelölt egyéb források felhasználhatók a III. pontban megjelölt célok megvalósítása érdekében.

 

Az alapítvány vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. Vállalkozói és a cél szerinti tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

Az alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.

 

 

Az alapítvány forrásai:

 

 

1.      az alapító vagyoni hozzájárulása

2.      az alapítványi vagyon kamatai (hozadék)

3.      akár belföldi, akár külföldi természetes és jogi személyek valamint jogi személyiség nélküli szervezetek pénzbeni és természetbeni adományai

4.      egyéb források

 

 

VIII. A vagyon kezelője:

 

 

1.     A  kuratórium,

 

Az öt tagú kuratórium  tagjai határozatlan időre:

 

Gyöngyössy Péter 9721 Gencsapáti Petőfi S. u.5.

Kelemen Géza  9723 Gyöngyösfalu Alkotmány u. 32.

Kelemen Tibor  9700 Szombathely Nagy László u. 4. 1/6.

Gelle Mária  9700 Szombathely Faludi F. u. 6. 4/14

Pálmai Angéla   9700 Szombathely Bem J.u. 14.

 

A kuratórium tagjai az e tevékenységükkel kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére költségtérítésre jogosultak.

 

 

2.     A kuratórium elnöke ,

 

Az alapítvány képviselője és egyúttal a bankszámla felett rendelkezésre jogosult:

 

Gyöngyössy Péter

 

 

A bankszámla műveleteknél a fenti jogot a Kerekerdő Alapítvány „kulturális programvezető” munkakört ellátó főállású alkalmazottjával együtt gyakorolja

 

Gyöngyössy Péter személyi adatai:

 

            születési hely, idő:        Szombathely, 1964.február 13.

            anyja neve:                   Herczeg Erzsébet

            lakcíme:                        9721 Gencsapáti Petőfi S. u.5.

 

A kuratórium saját maga által összeállított ügyrend alapján működik, amelyet az alapítónak tájékoztatás végett megküld.

 

 

IX. A kuratórium működése

 

 1. Az alapítvánnyal kapcsolatos valamennyi kérdésben a kuratórium dönt  Az alapítványi év január 1-től december 31-ig tart.

 2. A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik.

 3. A kuratórium elnöke köteles azonban összehívni a kuratóriumot abban az esetben is, ha azt a kuratórium   bármely tagja írásban indítványozza.

 4. A kuratóriumi űlések összehívásáról és az ülések technikai feltételeinek biztosításáról a kuratórium elnöke köteles gondoskodni. A kuratórium tagjait az ülést megelőzően legalább egy héttel kell a napirendet is tartalmazó írásbeli meghívóban értesíteni.

 5. A kuratórium akkor határozatképes, ha legalább négy tag jelen van. Minden kuratóriumi tagnak egy szavazata van. A kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt.

 6. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

 7. A kuratórium az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik a közhasznúsági jelentés elfogadása.

 8. A kuratórium által hozott döntések végrehajtásáért, az érintettekkel való közlésért a kuratórium elnöke felelős.

 9. A kuratórium döntéseiről az elnök olyan nyilvántartást vezet, amelyből a kuratórium döntésének időpontja, hatálya, tartalma, a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.

 10. A kuratórium elnöke biztosítja, hogy igény esetén a közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthessen, arról - saját költségén - másolatot készíthessen.

 11. A kuratórium az alapítvány tőkéjének és kamatainak felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatala előtt kapcsolatba lép a számlakezelő bankkal a kamatok összegének megállapítása céljából.

 12. A kuratórium az alapítványi vagyonnal - a cél megvalósítása érdekében - szabadon gazdálkodik, de minden év január 30-ig köteles tájékoztatni az adományozókat az alapítványi vagyonnal való         gazdálkodásról.

 13. A kuratórium ülései nyilvánosak.

 14. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján   kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai    keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli    szolgáltatás, ill a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági viszony  alapján nyújtott, létesítő  okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 15. Nem lehet az alapítvány vezető tisztségviselője az, aki a tisztség betöltését megelőző két éven belül megszűnt olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

 16. A vezető tisztségviselő köteles az alapítvány kuratóriumát előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 17. A kuratórium a kuratórium elnöke által előterjesztett éves beszámolót és közhasznúsági jelentést.az általános szabályok szerint nyílt szavazással egyszerű szavazattöbbséggel hagyja jóvá.

 18. A kuratórium döntéseit a kuratórium elnöke a határozathozatalt követő 8 napon belül írásban közli az érintettekkel. A közlésnek a nyilvántartás adatait (határozathozatal időpontja, hatálya,tartalma, szavazatok száma és megoszlása) tartalmaznia kell

 19. A kuratórium elnöke a kuratórium döntéseit a székhelyén található hirdetőtábláján, illetve honlapján teszi közzé.

 20. A kuratórium elnöke biztosítja, hogy a szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba - a személyi adatokat tartalmazó iratok kivételével - kérelemre bárki, aki az érdekeltségét valószinűsíti az iratok őrzésének helyén betekinthessen és arról saját költségén másolatot készíthessen. A kérelmeket írásban kell az alapítvány székhelyére eljuttatni. A kuratórium elnöke a kérelem alapján a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles írásos választ adni, megjelölve az iratokba való betekintés lehetséges időpontjait.

 21. Az alapítvány az éves működéséről, tevékenységéről a székhelyén található hirdetőtábláján és a honlapján tájékoztat

 22. Az alapítvány szolgáltatásait bárki igénybe veheti. Az alapítvány éves munkaterv alapján  működik, melyet a kuratórium elnöke készít el  és minden év január végéig a kuratórium dönt az elfogadásáról. Az éves munkaterv tartalmazza a következő alapítványi év legfontosabb célkitűzéseit a tervezett saját szervezésű ill. más szervezetekkel való együttműködés keretében tervezett programokat, az alapítvány célkitűzéseivel szinkronban lévő kiajánlható szolgáltatások körét.

 23. Az éves munkatervet a kuratórium elnöke megjelenteti a székhelyén található hirdetőtábláján és az alapítvány honlapján. Az egyes programok és igényelhető szolgáltatások esetén,  azok jellege, célcsoportja, és időtartama szerint egyedi mérlegelés  alapján a kuratórium elnöke választja ki a nyilvánosságra hozatal körét és technikáját (tájékoztató leveleket küld szét az érintetteknek, megfelelő tájékoztatást ad szakfolyóiratokba, ill a helyi sajtóban).

 24. Mindazon szolgáltatásokat, melyeket az alapítvány éves munkatervének megfelelően saját maga nem hírdet meg, de célkítűzései alapján igényként fogalmazódnak meg, írásos kérelem formájában kell az alapítvány székhelyére beterjeszteni, melyre a kuratórium elnöke 15 napon belül köteles válaszolni, megadva a szolgáltatás igénybevételének módját, időpontját, és feltételeit.

 25. Az alapítvány éves beszámolóját a székhelyén található hirdetőtábláján és a honlapján teszi közzé, melynek megjelenését úgy kell időzíteni, hogy az éves beszámolót elfogadó kuratóriumi ülés után legfeljebb 30 napon belül felkerüljön.

 

 

X. A Felügyelő Bizottság

 

1.       A Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenységet ellátó Alapítvány belső felügyelő szerve.

 

2.       A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány alapító okirat szerinti működését, különösen a vagyoni eszközöknek a jogszabályokban meghatározott módon történő felhasználását.

 

3.       A Felügyelő bizottság három tagú tagjai nem lehetnek a kuratórium tagjai illetve azoknak a Ptk 685. § (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói

 

4.       A Felügyelő Bizottság tagjai:

 

Ferenczy András  8900 Zalaegerszeg,  Könyök u.4.

 

Szakos Ibolya  9700 Szombathely, Kőrösi Cs.S. u. 64/A

 

Zsömbölyi Zoltán  9735 Csepreg, Petőfi S. u. 1.

 

 

5.       A Felügyelő Bizottság elnöke:  Ferenczy András  8900 Zalaegerszeg, Könyök u. 4.

 

6.       A Felügyelő  Bizottság  az ügyrendjét maga határozza meg.

 

7.       A Felügyelő Bizottság közvetlenül a Kuratóriummal áll kapcsolatban, tagjai és a Ptk. 685.  § (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozóik megbízatásuk időtartama alatt az Alapítványban  más tisztséget nem viselhetnek és nem állhatnak az Alapítvánnyal munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.

 

8.       A Felügyelő Bizottság tagjai és a Ptk. 685.  § (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozóik nem kaphatnak az Alapítványtól semmiféle juttatást, kivéve a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, valamint az alapítvány által nyújtott célok szerinti juttatásokat.

 

9.       A Felügyelő Bizottság

           

a.)     figyelemmel kíséri az Alapítvány jogszabályok és az Alapító okirat szerinti működését,

b.)    ellenőrzi az Alapítvány pénzügyi gazdálkodását, különösen az Alapítvány költségvetésében jóváhagyott összegek rendeltetésszerű és mindenkori előírásoknak megfelelő felhasználását;

c.)     megvizsgálja az Alapítvány zárszámadását, és véleményét közli a közgyűléssel;

d.)    fegyelmi eljárást kezdeményezhet az Alapítvány vezető tisztségviselői és alkalmazottai ellen

 

10.    A Felügyelő Bizottság megállapítása és javaslata alapján az Alapítvány illetékes szerve köteles a megfelelő  intézkedéseket megtenni, annak végrehajtását ellenőrizni és minderről a Felügyelő Bizottságot értesíteni.

 

11.   A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Kuratórium ülésein, az elnöktől jelentést, az Alapítvány alkalmazottaitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhetnek, továbbá betekinthetnek az Alapítvány könyveibe irataiba, azokat megvizsgálhatják

 

12.   A Felügyelő Bizottság tevékenységéről  jelentést tesz a Kuratóriumnak.

 

13.   A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer  ülésezik.

 

14.   A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

 

a.)     az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

 

b.)    Az Alapítvány vezető tisztségviselőnek felelősségét megalapozó tény vagy ezzel  kapcsolatos gyanú merül fel.

 

15.   Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. Ha az összehívásról 30 napon belül nem történik intézkedés, akkor a testület összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása  érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

 

16.   A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

 

17.   A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Határozatképes, ha minden tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

18.   A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Alapítvány vezetői illetve alkalmazottai nem utasíthatják.

 

19.   A Felügyelő Bizottság üléseit a Bizottság elnöke  hívja össze és vezeti. Az ülésről szóló értesítést két héttel az ülés időpontja előtt el kell juttatni a Felügyelő Bizottság tagjaihoz. Az ülés technikai feltételeiről (terem, stb) az elnök köteles gondoskodni. 

 

20.    Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

 

XI.  Az alapítvány nyitott,

 

ahhoz bárki (akár belföldi, akár külföldi természetes és jogi személy valamint jogi személyiség nélküli szervezet) határidő nélkül pénzbeli adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat, ha elfogadja az alapítvány célkitűzéseit és a kuratórium egyszerű szótöbbséggel jóváhagyja a csatlakozási szándékot.

 

XII.  Az alapítványi vagyon sorsa megszűnés esetén:

 

Hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani, amelynek megnevezése a kuratórium feladata.

 

XIII.  Az alapítvány székhelye:

 

9700 Szombathely Kőszegi u. 3.

 

Az alapítvány határozatlan időre alakul.

Az alapítvány országgyűlési képviselőket és képviselő jelölteket valamint politikai pártokat nem támogat, közvetlenül politikai tevékenységet nem folytat.

 

Az alapító okiratot az alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt Szombathelyen 1997.szeptember 24.napján jóváhagyólag aláírta:

 

Regionális Szellemi Forrásközpont

                                                                             Alapítvány körbélyegzője

                                                                                   Márföldi Mária sk.

                                                                                          alapító

 

Az alapító okirat módosítását az alapító az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyta.

 

Szombathely, 1999.  március 23.

 

Regionális Szellemi Forrásközpont

                                                                             Alapítvány körbélyegzője

                                                                                   Márföldi Mária sk.

                                                                                          alapító

 

 

Az alapító okirat jelen módosítását az alapító az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyta.

 

Szombathely 2000. december 22.

 

Megjegyzés: A vastag dőlt betűs szedés a legutóbbi módosítás szövegét jelzi.

 

 

                                             Márföldi Mária

                                          Regionális Szellemi Forrásközpont Alapítvány

                                                 kuratóriumának elnöke

                                                 alapító

 

 

Az alapító okirat jelen módosítását az alapító megszűnése miatt a kuratórium döntése alapján a kuratórium elnöke, az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a bíróságra beterjesztette.

 

Szombathely 2007. október 22.

 

Megjegyzés: A vastag dőlt betűs szedés a legutóbbi módosítás szövegét jelzi.

 

 

                                             Gyöngyössy Péter

                                          A Kerekerdő Alapítvány

                                         kuratóriumának elnöke

 

Vendégkönyv

[Híreink] [Programjaink] [Környezeti nevelés] [Természet és kultúra] [Természetvédelem] [Környezetvédelem] [Fenntartható élelmiszerfogyasztás] [Civil együttműködés, érdekképviselet]